5

Zásady ochrany osobních údajů

Za účelem naplnění podmínek a pravidel stanovených Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále také jen „GDPR“) byly přijaty následující zásady:

 

  1. Správce a kontaktní údaje

 

Ing. Bc. Lenka Chybová, se sídlem Náměšť nad Oslavou, Hluboké 5, PSČ 675 71,  IČ 87407922

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona zapsaná v Živnostenském rejstříku Úřad příslušný podle §71 odst. 2 živnostenského zákona: Městský úřad Náměšť nad Oslavou, (dále jen „Správce“)

e-mail: [email protected]             telefonní číslo +420 731 938 702

 

  1. Jaké osobní údaje se zpracovávají:

 

 

  1. Účel, způsob a doba zpracovaní osobních údajů

 

Správce zpracovává osobní údaje svých klientů za účelem jednání o uzavření a plnění smlouvy mezi Správcem a klientem, a to bez souhlasu subjektu osobních údajů. Správce může na základě souhlasu klienta zpracovávat jeho osobní údaje i za dalšími účely, které budou vždy konkretizovány při udělení příslušného souhlasu klientem.

Osobní údaje Správce zpracovává pouze v rozsahu nutném pro naplnění výše uvedených účelů a po dobu nutnou pro dosažení výše uvedených účelů, nejdéle však do úplného vypořádání práv a povinností ze smluvního vztahu, nebo po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi.

Zpracování osobních údajů probíhá manuálně a veškerá data jsou ukládána v digitální formě. Poskytnutí osobních údajů klienty je dobrovolné, pokud ale klient odepře poskytnutí osobních údajů, nemůže být mezi Správcem a klientem uzavřena smlouva.

 

  1. Komu mohou být předány Vaše osobní údaje k naplnění daného účelu:

 

- externí advokátní kancelář

- externí daňoví poradci

- externí soudní znalkyni

- spolupracujícím realitním makléřům

- poskytovateli realitního softwaru

- osoby činné pro Správce na základě jiného smluvního vztahu (banky, pojišťovny, investiční společnosti)

 

  1. Práva subjektu údajů

 

Subjekt údajů má v souvislosti se zpracováním osobních údajů následující práva:

Právo na přístup k osobním údajům: Subjekt údajů má právo získat od Správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat k těmto osobním údajům přístup.

Právo na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů: Subjekt údajů má právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Právo na výmaz (tzv. právo být zapomenut): Subjekt údajů má právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a Správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat

Právo na omezení zpracování osobních údajů: Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování osobních údajů.

Právo na přenositelnost údajů: Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl Správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci.

Právo vznést námitku: Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají. Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků

Dozorovým orgánem na úseku ochrany soukromí a osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (www.uoou.cz).

S uplatnění práv mě můžete kontaktovat:

písemně: na adrese Hluboké 5, Náměšť nad Oslavou 675 71

e-mailem: [email protected]

telefonicky: +420 731 938 702

 

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25.5.2018

 

 Cookies